velikol.ru
1


ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ iмeнi АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ


КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА І ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


К У Р С О В А Р О Б О Т А


з дисципліни ____________________________________

на тему _________________________________________

________________________________________________


Студента(ки)____курсу, гр._________

___________________форми навчання

_________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Науковий керівник_________________

_________________________________

(науковий ступінь, посада,

прізвище, ім’я, по батькові)


Дніпропетровськ

201__


ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ


^ КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА І ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


Затверджую

Зав. кафедрою_________
“___”___________201_ р.


З А В Д А Н Н Я

на курсову роботу

Студенту_________________________________________________факультету

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Спеціальність______________________________________________________

Відділення_________________________________________________________

Науковий керівник__________________________________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, посада)

  1. Дата видачі завдання______________________________________________

  2. Тема роботи_____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

  1. Об’єкт дослідження_______________________________________________

  2. Графік виконання курсової роботи:
№ з/п

Найменування частин

курсової роботи

Термін

виконання

Примітки

5. Термін здачі курсової роботи на кафедру_____________________________

6. Дата захисту_____________________________________________________

Науковий керівник__________________________________________________

(підпис)

Студент___________________________________________________________

(дата, підпис студента)