velikol.ru
1

СИСТЕМА РОБОТИ

З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

ВОЛОДИМИРІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ

ШКОЛИ І – ІІІ СТУПЕНВ


      «Від творчого вчителя – до творчого учня» - така цільова  установка науково-методичної роботи нашого  навчального закладу.
      Учитель плекає особистість. Але особистість може бути сформована лише особистістю. Модернізація національної освіти відповідно до потреб сучасності, інтегрування в світовий освітній простір збіглися з перехідним періодом, що характеризується низкою протиріч. Сучасна освіта має відповісти на запитання: кого ми вчимо? Навіщо? До чого прагнемо?
      Серед найбільш цікавих і загадкових явищ природи дитяча обдарованість традиційно займає одне з провідних місць. Проблеми її діагностики та розвитку хвилюють педагогів протягом багатьох століть. Інтерес до неї в даний час дуже високий, що легко може бути пояснено громадськими потребами. Традиційно цілям суспільного прогресу приділялося досить значне місце. Наприклад, у нашій країні протистояння капіталістичної і соціалістичної систем вимагало значного напруження сил і максимального використання інтелектуальних ресурсів, особливо в сфері фізики і математики. У зв'язку з цим функціонувала досить ефективна система виявлення і навчання високо обдарованих дітей. Сучасна особистісно-орієнтована тенденція пов'язана з виходом на перший план цінності особистісного розвитку і самореалізації. Так, високі індивідуальні досягнення зазвичай сприяють самореалізації особистості і рухають суспільство вперед.  
      Останнім часом термін «обдарованість» отримав знову громадське визнання, так само як і соціальна значимість проблеми навчання обдарованих дітей, що є важливим кроком до її вирішення.
      Робота з обдарованими дітьми виступає одним з варіантів конкретної реалізації права особи на індивідуальність. А так як школа виявляється не дуже добре пристосованої для тих, хто сильно відрізняється від середнього рівня у бік великих здібностей, тому що складно перебудувати систему навчання, змінити ставлення вчителів до «нестандартним» дітям, школа відчуває особливі потреби в підручниках і програмах, у яких враховувалися б індивідуальні запити та інтереси обдарованих дітей, то це право роботи з обдарованими дітьми взяла на себе система додаткової освіти. В умовах установи додаткової освіти цього домогтися реально, тому що, саме додаткова освіта розширює сферу творчості обдарованої дитини. Отже, саме високо обдаровані люди здатні внести свій найбільший внесок у розвиток суспільства.
      Розбудова  державності в Україні зумовила нові тенденції в розвитку освіти. З'явилася нагальна потреба суспільства у творчих, діяльних, обдарованих, інтелектуально, творчо і духовно розвинених громадянах. Кожна дитина по-своєму неповторна. Вона приходить у цей світ, щоб творити своє життя, знайти себе: хтось здібний до музики, образотворчого мистецтва, художньої праці, хтось до математики, хтось пише вірші, оповідання. Скільки дітей - стільки й здібностей, які залежать від психолого-фізіологічних особливостей людини, соціального оточення, сім'ї та школи.

        Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змістової наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види пошукової аполітичної, розвиваючої, творчої діяльності. Вона під силу висококваліфікованим, небайдужим до свого предмета вчителям. Формами роботи можуть бути групові та індивідуальні заняття на уроках і в позаурочний час, факультативи. Зміст навчальної інформації має доповнюватись науковими відомостями, які можуть одержати в процесі виконання додаткових завдань у той же час, що й інші учні, але за рахунок вищого темпу обробки навчальної інформації. Серед методів навчання обдарованих учнів мають превалювати самостійна робота, пошуковий і дослідницький підходи до засвоєних знань, умінь і навичок. Контроль за їх навчанням повинен стимулювати поглиблене вивчення, систематизацію, класифікацію навчального матеріалу, перенесення знань у нові ситуації, розвиток творчих елементів у їх навчанні. Домашні завдання повинні мати творчий, диференційований характер. Вищеперелічені аспекти, які мають бути органічно вплетеними в уроці, доповнюються системою позакласної та позашкільної роботи: виконання учнем позанавчальних завдань; заняття у наукових товариствах; відвідування гуртка або участь у тематичних масових заходах (вечорах любителів літератури, історії, фізики, хімії та ін.); огляди-конкурси художньої, технічної та інших видів творчості, цікаві зустрічі тощо. Індивідуальні форми позакласної роботи передбачають виконання різноманітних завдань, участь в очних і заочних олімпіадах, конкурсах на кращу науково-дослідну роботу.

1.Рекомендації педагогам у роботі з обдарованими дітьми

1. Учитель не повинен повсякчас розхвалювати кращого учня. Не слід виділяти обдаровану дитину за індивідуальні успіхи, краще заохотити спільні заняття з іншими дітьми.
2. Учителеві не варто приділяти багато уваги навчанню з елементами змагання. Обдарована дитина буде частіше від інших переможцем, що може викликати неприязнь до неї.
3. Учитель не повинен робити з обдарованої дитини "вундеркінда”. Недоречне випинання винятковості породжує найчастіше роздратованість, ревнощі друзів, однокласників. Інша крайність – зловмисне прилюдне приниження унікальних можливостей і навіть сарказм з боку вчителя – звичайно, недопустимі.
4. Учителеві треба пам’ятати, що в більшості випадків обдаровані діти погано сприймають суворо регламентовані заняття, що повторюються.

Якості, якими має володіти вчитель для роботи з обдарованими дітьми.

1. Бути доброзичливим і чуйним.
2. Розбиратися в особливостях психології обдарованих дітей, відчувати їхні потреби та інтереси.
3. Мати високий рівень інтелектуального розвитку.
4. Мати широке коло інтересів.
5. Бути готовим до виконання різноманітних обов’язків, пов’язаних з навчанням обдарованих дітей.
6. Мати педагогічну і спеціальну освіту.
7. Мати живий та активний характер.
8. Володіти почуттям гумору.
9. Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду свої поглядів і до постійного самовдосконалення.
10. Мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд.
11. Бути цілеспрямованим і наполегливим.
12. Володіти емоційною стабільністю.
13. Уміти переконувати.
14. Мати схильність до самоаналізу.

Як розвивати творчі здібності обдарованих дітей

1. Підхоплюй думки учнів і оцінюй їх зразу, підкреслюючи їх оригінальність, важливість тощо.
2. Підкреслюй інтерес дітей до нового.
3. Заохочуй оперування предметами, матеріалами, ідеями. Дитина практично вирішує дослідницькі завдання.
4. Вчи дітей систематичній самооцінці кожної думки. Ніколи не відкидай її.
5. Виробляй у дітей терпиме ставлення до нових понять, думок.
6. Не вимагай запам'ятовування схем, таблиць, формул, одностороннього рішення, де є багатоваріативні способи.
7. Культивуй творчу атмосферу - учні повинні знати, що творчі пропозиції, думки клас зустрічає з визнанням, приймає їх, використовує.
8. Вчи дітей цінувати власні та чужі думки. Важливо фіксувати їх в блокноті.
9. Іноді ровесники ставляться до здібних дітей агресивно, це необхідно попередити. Найкращим засобом є пояснення здібному, що це характерно, і розвивати у нього терпимість і впевненість. 
10. Пропонуй цікаві факти, випадки, технічні та наукові ідеї.
11. Розсіюй страх у талановитих дітей.
12. Стимулюй і підтримуй ініціативу учнів, самостійність. Підкидай проекти, які можуть захоплювати.
13. Створюй проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.
14. Створюй в школі періоди творчої активності, адже багатого геніальних рішень з'являється в такий момент.
15. Допомагай оволодівати технічними засобами для записів.
16. Розвивай критичне сприйняття дійсності.
17. Вчи доводити починання до логічного завершення.
18. Впливай особистим прикладом.
19. Під час занять чітко контролюй досягнуті результати та давай завдання підвищеної складності, створюй ситуації самоаналізу, самооцінки, самопізнання.
20. Залучай до роботи з розробки та впровадження власних творчих задумів та ініціатив, створюй ситуації вільного вибору і відповідальності за обране рішення.
21. Використовуй творчу діяльність вихованців при проведенні різних
видів масових заходів, відкритих та семінарських занять, свят.
22. Під час опрацювання програмового матеріалу залучай до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створюй розвиваючі ситуації.
23. Активно залучай до участі в районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках.
24. Відзначай досягнення вихованців, підтримуй та стимулюй активність, ініціативу, пошук.
25. Пам'ятай, що учень "...це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити" (К.Д.Ушинський).

1. Виявлення здібностей та обдарувань дітей.

1.1. Запровадження діагностики для вивчення здібностей і обдарувань дітей, вивчення інтересів особистості, діагностики інтелекту, креативності мислення.

1.2. Поповнювати банк даних «Обдарована дитина» з урахуванням типу обдарованості.


^ 2. Мотиваційна робота з обдарованими учнями для орієнтації їх на досягнення високих результатів діяльності.


3. Підготовка вчителів до роботи з обдарованими.

3.1. Формування знань про обдарованість, особливості навчання і розвитку обдарованих дітей, методи і форми виявлення і розвитку в різних умовах.

а) методичні об'яднання:

1.а) шкільні методичні об'єднання:

- класних керівників. Проблема: «Майстерність педагога, його творча ініціатива, удосконалення методів і форм роботи з учнями» (керівник Прошко О.В.) (Педагогічні читання «Як розвивати творчі здібності учнів»);

- вчителів філологічного циклу. Проблема: «Реалізація групової та індивідуальної форм навчання як передумова підвищення ефективності навчально — виховного процесу» (керівник Ющенко П.С.)

( Круглий стіл «Література і проблема формування творчого потенціалу особистості»);

- вчителів початкових класів. Проблема: «Використання елементів диференціації та інноваційних технологій у початкових класах» (керівник Шефер Л.М.) (Ділова гра « Робота з обдарованими дітьми в початкових класах»)


^ 1.6) міжшкільні методичні об'єднання:

- вчителів фізико - математичного циклу. Проблема:"Сучасні підходи до вивчення фізико – математичних дисциплін та можливість їх реалізації» (керівник Лісайчук Н.С.)

(Ділова гра «Впровадження технологій та методів розвитку обдарованості дитини»)

- вчителів природничого циклу. Проблема: «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках природничого циклу» (керівник Хомич Л.М.)

(Методичний діалог "Розвиток творчик здібностей учнів на уроках та в позаурочний час")

- вчителів суспільного циклу. Проблема: «Формування моральних цінностей шляхом впровадження інтерактивних технологій навчання » (керівник Дудник Н.В.)

(Круглий стіл "Плекаємо обдарованість")

б) теоретичний семінар «Соціально - психологічні передумови дитячої обдарованості»;


в) психолого - педагогічний семінар. «Пізнавальна самостійна діяльність учнів»;


г) методична оперативка «Уміння та навички необхідні вчителеві для розвитку творчих здібностей учнів»;


д) педагогічна рада «Використання інноваційних технологій на уроці – шлях до виявлення та формування творчої особистості».


е) самоосвіта вчителів.


3.2. Формування особистісного ставлення до обдарованого учня як суб'єкта педагогічної взаємодії, в ході якої відбувається навчання і розвиток учня.

а) тренінг «Скриня мудрості»;


б) самоосвіта вчителів.


3.3. Навчання основних організаційних форм практичної роботи з обдарованими дітьми.

а) психолого - педагогічний практикум «Вивчення організації та ефективності індивідуальної і групової роботи на уроці»;


б) семінари - практикуми:

- вчителів математики. Проблема: «Використання нетрадиційних форм і методів навчання на уроках математики»;

- вчителів географії. Проблема: «Сприяння розвитку інтелектуальних і творчих здібностей на уроках географії»;

- вчителів художньо – естетичного циклу. Проблема: «Використання інноваційних технологій на уроках художньо – естетичного циклу»


в) тренінг «Через творчість до успіху».


г) педагогічні читання «Як розвивати творчі здібності учнів»


д) самоосвіта вчителів.


3.4. Практичне знайомство з досвідом роботи.

а) семінари з виїздом:


б) творчі зустрічі;


в) педагогічний міст з вчителями Іскрівської ЗОШ І — III ступенів та Ганнівської ЗОШ І – ІІІ ступенів з питання «Розвиток індивідуальних здібностей і таланту школярів».


^ 4. Організація системної роботи з розвитку здібностей обдарованих дітей.

4.1. Додаткові заняття.


4.2. Індивідуальні консультації.


4.3. Учнівський парламент.


4.4. Гуртки різних спрямувань

- спортивний «Олімп» (керівник Тімурджі А.Г.);

- вокальний "Гармонія" (керівник Іщенко І.В.);

- літературно - драматичний "Дивослово" (керівник Іванова В.О.);

- „Бісероплетіння" (керівник Шкуратько С.А.);

- «Вишиванка» (керівник Мельничук З.С.);

- «Логіка» (керівник Лісайчук Н.С.)

- "Говори англійською" (керівник Майданик 3. А.)


4.5. Спортивні секції:

- волейбольна;

- баскетбольна.


^ 5. Самооеалізація твоочої особистості

5.1. Інтелектуальні конкурси:

- КРОКС;

- «Самий розумний»;

- Кращий учень року;

- КВК


5.2. Конкурс «Лідер року».


5.3. Виставки:

- «Зробимо своїми руками»;

- технічної творчості.


5.4. Спортивні змагання.


5.5. Концерти - звіти.


5.6. Фестивалі мистецтв:

- Інгулецька росинка;

- «Благослови, мати»;

- «Вернісаж талантів».


5.7. Творчі звіти гуртків.


5.8. Літературні конкурси:

- «Кращий знавець Шевченка»;

- Поетичні зернята.


5.9. Випуски газет:

- конкурсні;

- предметні.


5.10.1 та ІІ етапи Всеукраїнських предметних олімпіад.


5.11. Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру».


5.12. Всеукраїнський природничий конкурс "Колосок"


5.13.Всеукраїнський фізичний конкурс "Левеня»


5.14. Всеукраїнський математичний конкурс "Золотий ключик"


5.15. Всеукраїнський інтерактивний конкурс "Юніор"


5.16. Всеукраїнський природничий конкурс "Смішний Колосок"


5.17. Всеукраїнський інтерактивний конкурс «Лелека»


^ 6.Роль батьків у вихованні обдарованої дитини в сім'ї

Повага до бажання дітей самостійно працювати

Організація різноманітних ігор, вікторин, розгадування і складання кросвордів, чайнвордів, ребусів

Надання дитині свободи вибору

Надання авторитетної допомоги

Створення умов для конкретного втілення творчої ідеї

Терпимість до безладдя

Заохочення обдарованої дитини

Здібність до самоаналізу

Розвиток цікавості, допитливості, кмітливості, інтелекту й формування пізнавальних інтересів

Знання психологічних особливостей обдарованої дитини. Розуміння їхніх потреб та інтересів

Мати творчий особистий світогляд

Володіння почуттям гумору

Взаємозв'язок сім'ї і навчального закладу

Застосування форм і методів народної педагогіки

Виховання культури мовлення

Створення затишних і безпечних умов для розвитку

 

^ 7. Аналіз успіхів і досягнень учнів.


8. Розробка та вдосконалення системи заохочень, стимулювання відповідно до досягнутих результатів.

8.1. Моральне заохочення переможців та призерів олімпіад, конкурсів.

- нагородження грамотами, дипломами;

- вручення подяк;

- написання листів - подяк батькам.


8.2. Проведення свята «Вшанування обдарованих»


8.3. Оформлення Дошки пошани.


9. Педради, наради щодо обдарованих дітей та молоді.

Директор школи: В.Гаврилова