velikol.ru
1

СХЕМА АНАЛІЗУ ЎРОКА КАМБІНАВАНАЙ БУДОВЫ


І. Мэта і месца ўрока

Мэта ўрока

 • Урок скіраваны на вывучэнне аспектаў мовы (фанетыкі, лексікі, граматыкі).

 • Урок скіраваны на фарміраванне, развіццё, удасканаленне навыкаў і ўменняў вуснага (пісьмовага) маўлення.

 • Урок падпарадкаваны комплексным мэтам.

 • Урок утрымлівае адукацыйныя і выхаваўчыя мэты.

Месца ўрока ў вучэбным працэсе

 • Урок пачынае (працягвае, завяршае) тэму.

 • Урок адпавядае (не адпавядае) праграме, плану.


ІІ. Структура ўрока

Пачатак урока

 • Настаўнік паведаміў (не паведаміў) задачы, тэму ўрока.

 • Настаўнік выкарыстоўваў (не выкарыстоўваў) суразмоўніцтва з вучнямі.

 • Настаўнік змог (не змог) стварыць творчую, дзелавую атмасферу , стварыць маўленчае асяроддзе .

Праверка дамашняга задання

 • Настаўнік выкарыстоўваў франтальнае, індывідуальнае апытванне. Настаўнік выпраўляў (не выпраўляў) памылкі сам, далучаў да гэтай работы вучняў.

 • Настаўнік ацэньваў (не ацэньваў) выкананую дома работу.

Тлумачэнне новага матэрыялу

 • Настаўнік падаваў новы матэрыял у камунікатыўнай форме (праз тэксты, дыялогі, творчыя задачы).

 • Семантызацыя моўных адзінак суправаджалася (не суправаджалася) указаннем на сферу іх выкарыстання.

 • Выкарыстанне сродкаў нагляднасці, ТСН, падручніка, дошкі пры тлумачэнні новага матэрыялу.

 • Настаўнік кантраляваў (не кантраляваў) першаснае замацаванне новага матэрыялу.

Замацаванне новага матэрыялу

 • Настаўнік выкарыстоўваў моўныя, маўленчыя (сітуацыйныя) практыкаванні.

 • Настаўнік выкарыстоўваў рэпрадуктыўныя, прадуктыўныя,


Гл.: Что значит знать язык и владеть им / Под ред. Н.М. Шанского. – Л., 1989.

праблемныя заданні. Якім заданням аддавалася перавага?

 • Выкарыстанне тэксту для назірання і аналізу моўных адзінак (як сродак фарміравання маўленчых навыкаў і ўменняў; як узор для пабудовы вучнямі выказванняў па аналогіі; як крыніца інфармацыі; як сродак кантролю). Работа з тэкстам прайшла эфектыўна (не эфектыўна). Змест тэксту зацікавіў (не зацікавіў) вучняў, з’явіўся (не з’явіўся) стымулам для абмеркавання, гутаркі, дыскусіі.

 • Кантроль праводзіўся фармальна (нефармальна).

 • Вучні могуць (не могуць) выкарыстоўваць вывучаны матэрыял у маўленні.

Канец урока

 • Настаўнік падводзіў (не падводзіў) вынікі ўрока, ствараў (не ствараў) стымул для далейшай працы.

 • Настаўнік выкарыстоўваў (не выкарыстоўваў) дыферэнцыраваную ацэнку вучняў у залежнасці ад іх асобасных характарыстык.ІІІ. Формы работы на ўроку

 • Франтальная, групавая, работа ў парах, работа па ланцужку, індывідуальная.

 • Вучань – настаўнік, вучань – вучань, вучань – кніга, вучань – дошка, вучань– малюнак, вучань - камп’ютар, вучань – вучні.


ІV. Размеркаванне часу на ўроку

 • Час размеркаваны ў адпаведнасці з этапамі ўрока (на пэўным этапе ўрока час зацягнуты).

 • Часавыя прапорцыі: маўленне настаўніка – маўленне вучняў.

 • Час выкарыстоўваўся эфектыўна (неэфектыўна).


V. Настаўнік

 • Стварае (не стварае) творчую, дзелавую атмасферу ў класе.

 • Мае (не мае) кантакту з класам.

 • Добра (дрэнна) ведае сваіх вучняў.

 • Тлумачыць матэрыял з улікам (без уліку) узроставых і псіхалагічных асаблівасцей вучняў.

 • Маўленне настаўніка: узорнае, стылістычна карэктнае, выразнае.

 • Настаўнік можа (не можа) кіраваць пазнавальнай дзейнасцю вучняў, рацыянальна арганізоўваць дзейнасць вучняў на ўроку.

 • Настаўнік трымаецца ўпэўнена, паважае вучняў, добразычлівы з імі.
 • VІ. Вучні

 • Актыўныя, ініцыятыўныя, ахвотна адказваюць, не баяцца дапусціць памылку.

 • Цікавяцца беларускай мовай, урокам.

 • Падтрымліваюць настаўніка, паважаюць яго думку.

Вывады

У заключэнні аналізу ўрока робяцца агульныя вывады пра тое, ці дасягнуты мэты ўрока, у якой меры ўрок можа быць прызнаны эфектыўным, ці валодае настаўнік навыкамі падагагічнага суразмоўніцтва, што можна пажадаць настаўніку ў падрыхтоўцы і правядзенні ўрока беларускай мовы.


Мартынкевіч С.В. УРОК БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ. Метадычныя рэкамендацыі